starch sugar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch sugar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch sugar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch sugar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • starch sugar

  * kinh tế

  đường tinh bột

  * kỹ thuật

  y học:

  đường tinh bột dextrin