starch dusting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch dusting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch dusting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch dusting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch dusting

    * kinh tế

    sự lấp đầy bằng tinh bột