starch-containing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch-containing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch-containing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch-containing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch-containing

    * kinh tế

    lượng tinh bột