starch paste nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch paste nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch paste giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch paste.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch paste

    * kỹ thuật

    hồ dán

    hóa học & vật liệu:

    hồ tinh bột