starch table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch table

    * kinh tế

    máng lắng tinh bột