starch conditioning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch conditioning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch conditioning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch conditioning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch conditioning

    * kinh tế

    sự điều hòa nhiệt độ tinh bột