starch grain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch grain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch grain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch grain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch grain

    * kinh tế

    hạt tinh bột