starch syrup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch syrup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch syrup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch syrup.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch syrup

    * kinh tế

    mật tinh bột