starch cake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch cake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch cake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch cake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch cake

    * kinh tế

    bỏng tinh bột