starch adhesive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch adhesive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch adhesive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch adhesive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch adhesive

    * kinh tế

    hồ tinh bột