starch conversion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch conversion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch conversion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch conversion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch conversion

    * kinh tế

    sự đường hóa tinh bột