starchiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starchiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starchiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starchiness.

Từ điển Anh Việt

  • starchiness

    /'stɑ:ʃinis/ (starchiness) /starchiness/

    * danh từ

    sự có hồ bột

    (nghĩa bóng) sự cứng nhắc (của tác phong, nghi thức...)