starch product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch product.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch product

    * kinh tế

    sản phẩm tinh bột