starch cube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch cube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch cube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch cube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch cube

    * kinh tế

    tinh bột đóng khối