service virtual machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service virtual machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service virtual machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service virtual machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service virtual machine

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy ảo dịch vụ