service sealed compressor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service sealed compressor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service sealed compressor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service sealed compressor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service sealed compressor

    * kỹ thuật

    máy nén nửa kín

    máy nén tháo nắp được