service dress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service dress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service dress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service dress.

Từ điển Anh Việt

  • service dress

    /'sə:vis'ju:nifɔ:m/ (service_dress) /'sə:vis'dres/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) đồng phục mặc hằng ngày