service class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service class.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service class

    * kỹ thuật

    lớp dịch vụ