select table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

select table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm select table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của select table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • select table

    * kỹ thuật

    lựa bảng kê

    toán & tin:

    chọn bảng