selectness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selectness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selectness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selectness.

Từ điển Anh Việt

  • selectness

    /si'lektnis/

    * danh từ

    tính chọn lọc, tính kén chọn