selective dump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selective dump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selective dump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selective dump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selective dump

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự kết xuất chọn lọc

    sự xổ chọn lọc