selective nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selective nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selective giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selective.

Từ điển Anh Việt

 • selective

  /si'lektiv/

  * tính từ

  có lựa chọn, có chọn lọc, có tuyển lựa

  selective service: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự tuyển binh

 • selective

  chọn, lựa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • selective

  * kỹ thuật

  bộ chọn

  chọn

  có tuyển chọn

  cục bộ

  lọc lựa

  lựa

  lựa chọn

  tách ra

  từng phần

  toán & tin:

  chọn, lựa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • selective

  tending to select; characterized by careful choice

  an exceptionally quick and selective reader"- John Mason Brown

  characterized by very careful or fastidious selection

  the school was very selective in its admissions