selectively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selectively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selectively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selectively.

Từ điển Anh Việt

 • selectively

  * phó từ

  có tuyển chọn; dựa trên sự tuyển chọn

  có xu hướng chọn lựa cẩn thận; có khả năng chọn

 • selectively

  có chọn lọc, có lựa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • selectively

  * kỹ thuật

  có lựa

  toán & tin:

  có chọn lựa

  có tuyển chọn

  một cách chọn lọc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • selectively

  by selection; in a selective manner

  we choose our students very selectively