select region nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

select region nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm select region giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của select region.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • select region

    * kỹ thuật

    lựa một miền ô