selector fork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selector fork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selector fork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selector fork.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selector fork

    * kỹ thuật

    ô tô:

    càng cua (nỉa) gạt số trong hộp số