selector communication nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selector communication nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selector communication giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selector communication.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selector communication

    * kỹ thuật

    thông tin chọn lọc