selector channel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selector channel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selector channel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selector channel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • selector channel

  * kỹ thuật

  kênh chọn

  toán & tin:

  bộ chọn kênh

  bộ lựa chọn

  kênh bộ chọn