selector rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selector rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selector rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selector rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selector rod

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cáp cài số