selector valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selector valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selector valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selector valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selector valve

    * kỹ thuật

    van điều khiển thắng