selector relay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selector relay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selector relay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selector relay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selector relay

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    rơle bộ chọn