selector code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selector code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selector code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selector code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selector code

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mã chọn lọc