selector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selector.

Từ điển Anh Việt

 • selector

  /si'lektə/

  * danh từ

  người lựa chọn, người chọn lọc

  (kỹ thuật) bộ chọn lọc

 • selector

  (máy tính) máy chọn, máy tìm, máy dò

  cross-bar s. (máy tính) máy tìm toạ độ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • selector

  * kỹ thuật

  bộ chọn

  bộ chuyển mạch

  bộ lọc

  lát cắt

  máy chọn

  máy dò

  điện lạnh:

  bộ chọn (ở bộ ngang dọc điện thoại)

  điện:

  cái chuyển mạch

  toán & tin:

  hàm chọn

  xây dựng:

  máy lựa

  cơ khí & công trình:

  rơle chọn lọc

  tay nắm điều chỉnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • selector

  a switch that is used to select among alternatives

  Synonyms: selector switch

  Similar:

  picker: a person who chooses or selects out

  Synonyms: chooser