selector lever lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selector lever lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selector lever lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selector lever lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selector lever lock

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cái khóa cần chọn số