selector of time signals nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selector of time signals nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selector of time signals giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selector of time signals.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selector of time signals

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bộ chọn tín hiệu thời gian