selector lever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selector lever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selector lever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selector lever.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selector lever

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cần chọn (hộp số)

    cần chọn số