selector string nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selector string nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selector string giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selector string.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selector string

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chuỗi bộ chọn