select drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

select drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm select drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của select drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • select drive

    * kỹ thuật

    ô tô:

    lựa lái