selectman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selectman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selectman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selectman.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • selectman

    an elected member of a board of officials who run New England towns

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).