selectance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selectance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selectance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selectance.

Từ điển Anh Việt

  • selectance

    * danh từ

    (vô tuyến) khả năng chọn lọc, độ chọn lọc