selecting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selecting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selecting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selecting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selecting

    * kỹ thuật

    chọn

    sự chọn