selecting text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selecting text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selecting text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selecting text.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selecting text

    * kỹ thuật

    lựa chữ