selection list nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection list nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection list giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection list.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selection list

    * kỹ thuật

    danh sách chọn

    toán & tin:

    danh sách lựa chọn