selection switching nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection switching nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection switching giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection switching.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selection switching

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự chuyển mạch chọn lọc