selection of documents nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection of documents nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection of documents giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection of documents.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selection of documents

    * kỹ thuật

    lựa chọn tài liệu