selection cursor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection cursor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection cursor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection cursor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selection cursor

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    con trỏ lựa chọn