selection procedure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection procedure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection procedure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection procedure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selection procedure

    * kinh tế

    phương pháp lựa chọn