selection type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selection type

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu chọn lựa