selection time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selection time

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thời gian lựa chọn