selection net nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection net nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection net giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection net.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selection net

    * kỹ thuật

    lưới lựa