selection process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selection process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selection process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selection process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selection process

    * kinh tế

    quá trình tuyển chọn (trong việc tuyển dụng nhân viên)